Algemene voorwaarden

 1. Loyal Insurance Brokers B.V. ("Loyal") is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Groningen, en ingeschreven in de kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 63487594.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Loyal aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Loyal en niet aan enig aan Loyal verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Loyal verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek ("BW") is uitgesloten. Onder "verbonden persoon" wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, (ingeleende) werknemer, adviseur, bestuurder en/of aandeelhouder van Loyal.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn deze algemene voorwaarden mede bedongen ten behoeve van alle verbonden personen die namens Loyal bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 5. Loyal verwerkt gegevens van opdrachtgever en/of de verzekeringsprogramma's van opdrachtgever, waaronder NAW-gegevens, polisgegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor het tot stand brengen van verzekeringen en alle andere dienstverlening van Loyal. Deze informatie wordt opgeslagen in een of meerdere databanken.
 6. Loyal is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Loyal een opdracht te geven, bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig haar toestemming te geven.
 7. De honorering van Loyal bestaat uit een fee, dan wel provisie of courtage berekend over de premie. Andere honoreringsbestanddelen kunnen zijn de schade-afmakingscourtage, regresvergoedingen, rente-inkomsten over tegoeden en additionele vergoedingen van verzekeraars voor diensten ten behoeve van verzekeraars. Voorts brengt Loyal polis- en administratiekosten in rekening die afhankelijk zijn van de hoogte van de premie en/of provisie.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, zijn overeengekomen termijnen waarbinnen Loyal opdrachten zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 10. Indien de opdrachtgever enige inhoud van de door Loyal voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever (onverminderd het bepaalde in artikel 9) jegens Loyal gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 11. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Loyal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 250.000,- of, indien het in totaal door Loyal in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende opdracht hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van EUR 500.000,-. Loyal is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade (waaronder begrepen gederfde omzet en/of gederfde winst).
 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval n jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Loyal aansprakelijk is.
 13. Loyal is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Loyal zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Loyal is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Loyal is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Loyal sluit, mede namens Stichting Beheer Derdengelden Loyal Insurance Brokers, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met, de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige verzekeraar, bank, financile instelling of andere derde.
 14. Loyal is bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de door opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder informatie over (wijzigingen in) de bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteiten of rechtsvorm, overnames, aan- en verkopen, elders lopende verzekeringen en dergelijke. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Loyal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie door opdrachtgever.
 15. Indien Loyal verzekeringen overneemt van een andere intermediair, is Loyal niet eerder aansprakelijk (met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde) ter zake van deze verzekeringen dan vanaf tot het moment waarop Loyal een redelijke tijd heeft gehad om de status daarvan door te nemen en een advies uit te brengen.
 16. Loyal is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door een verkeerde berekening of schatting van de premie en wettelijke heffingen die van toepassing zijn op de verzekering.
 17. De verhouding tussen opdrachtgever en Loyal wordt exclusief beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Alleen de rechter te Groningen is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen de Opdrachtgever en Loyal kennis te nemen.
 18. Deze algemene voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen de Engelse en Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63487594.

 | 
AFM 12043501
 | 
KvK 63487594
 | 
 | 
 | 
Copyright 2010 - © Loyal Insurance Brokers, all rights reserved